POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka prywatności dotyczy danych osobowych gromadzonych online przez Green Design Architektura Krajobrazu Karolina Peliksza. z siedzibą w Barszczewie 64 gm. Choroszcz, działalność wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – pod numerem NIP 966 192 08 54, REGON 200729597, za pośrednictwem strony internetowej dostępnej pod adresem sklep.green-design.com.pl, w związku z jej sprzedażowym charakterem oraz realizacją złożonych zamówień. Założenia niniejszej Polityki prywatności stanowią integralną część Regulaminu Sklepu, akceptacja którego jest warunkiem niezbędnym do korzystania z witryny sklepowej i składania przez Klienta zamówień.

Niniejsza Polityka prywatności nie dotyczy informacji gromadzonych przez strony internetowe, platformy lub aplikacje tzw. „stron trzecich”, czyli m.in. operatorów płatności oraz strony, do których odnośniki zewnętrzne w postaci tekstowej lub graficznej znajdują się na stronie sklep.green-design.com.pl. W odniesieniu do powyższych zastosowanie mają odrębne polityki prywatności i warunki korzystania z witryn, właściwe tymże stronom.

Sklep.green-design.com.pl nie gromadzi, nie ujawnia i nie wykorzystuje danych osobowych bez zgody użytkownika. Klient dokonując rejestracji w Sklepie, a następnie składając zamówienie dobrowolnie wyraża zgodę na ich wykorzystanie, celem jego realizacji, zgodnie z założeniami Regulaminu oraz niniejszą Polityką prywatności. Zakres gromadzonych w tym celu danych osobowych obejmuje imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania), adres e-mail, numer telefonu, numer rejestracji przedsiębiorstwa (w przypadku podmiotów gospodarczych), nazwę i ilość zamówionych produktów oraz wartości i daty złożonych zamówień.

Zgromadzone dane wykorzystywane są przez sklep.green-design.com.pl przede wszystkim w celu zapewnienia dostępu do pełnej funkcjonalności Sklepu, realizacji złożonych zamówień, kontaktu z Klientami w przypadku napotkanych problemów bądź utrudnień oraz po to, by poznać preferencje Klientów i na ich podstawie stale doskonalić naszą ofertę.

Gromadzone dane nie są przechowywane dłużej niż jest to konieczne, z wyłączeniem przypadków obowiązku takiego przechowywania, wynikającego z przyczyn biznesowych lub prawnych. Aby uchronić zgromadzone dane przed przypadkowym lub zamierzonym zniszczeniem, automatycznie, w regularnych odstępach czasowych tworzony jest ich duplikat na serwerze sklep.green-design.com.pl w postaci zaszyfrowanej kopii zapasowej.

Sklep.green-design.com.pl stosuje wszelkie środki ostrożności, by chronić dane osobowe naszych Klientów i wymaga tego również od stron trzecich, przetwarzających je w naszym imieniu na etapie realizacji zamówienia. Dostęp do tychże danych jest ograniczony, w oparciu o udostępnienie jedynie niezbędnych informacji, wykluczając możliwość dostępu osobom nieupoważnionym lub ich nienależyte wykorzystanie.

Nasi Klienci mają stałe prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich edycji, bądź aktualizacji, po zarejestrowaniu, z poziomu panelu konta użytkownika.

W razie jakichkolwiek pytań, uwag, wątpliwości lub zastrzeżeń związanych z tematyką danych osobowych lub ich przetwarzania, zachęcamy do kontaktu pod numerem telefonu +48 603 444 128 lub drogą mailową pod adresem .